kcanepsza.sk

Výročná členská schôdza 28.01.2022

Dňa 28.1.2022 sa konala Výročná členská schôdza KC ANEPS Žilina. Mgr. Jana Filipová informovala o aktivitách a činnostiach v roku 2021 a predstavila plán práce na rok 2022. Zhrnula informácie o financiách – príjmy a výdavky organizácie za rok 2021.

KC ANEPS Žilina poskytuje špecializované sociálne poradenstvo a tlmočenie do posunkového jazyka denne od 8.00 – 16.00 hod. Aktuálne je v organizácii zamestnaných 5 osôb, 2 sociálne pracovníčky a 3 tlmočníci do posunkového jazyka.

Na Výročnej členskej schôdzi mali prebehnúť voľby, avšak vzhľadom na nízky počet prítomných členov nebolo možné voľby uskutočniť. Predchádzajúci zvolený výbor zostáva aj naďalej vo svojej funkcii.

V roku 2022 sa budú v KC ANEPS konať viaceré podujatia. Ich realizácia bude závisieť od aktuálnych protipandemických opatrení. V apríli by sa malo konať medzinárodné stretnutie v rámci projektu Vzdelávanie dospelých nepočujúcich v mestách a regiónoch, do ktorého je KC ANEPS Žilina zapojené už od roku 2020. V Žiline by sme mali privítať partnerov z partnerských organizácií z Nemecka, Belgicka a Rakúska.

V septembri sa bude konať Medzinárodný deň nepočujúcich v Žiline, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame.

Titulky - pre sluchovo postihnutých

Prekladač/Translator »