kcanepsza.sk

Projekty 2020

1.Názov projektu: Podpora rozvoja sociálnych služieb

Začiatok realizácie: január 2020
Koniec realizácie: december 2020


Ciele projektu:

1. Zvýšenie personálneho zabezpečenia kvalifikovanými pracovníkmi.

2. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality poskytovaných služieb – špecializované sociálne poradenstvo.

3. Efektívne využívanie špecializovaného sociálneho poradenstva a vytvorenie dostatočnej siete poradenských služieb občanom.

4. Zvýšenie hodnoty zamestnancov na plný pracovný úväzok, dohodárov a dobrovoľníkov v organizácií – oblasť      komunikačná zručnosť.

5. Osobnostný a profesijný rozvoj zamestnancov, dohodárov a dobrovoľníkov.

6. Zlepšenie adaptability pracovnej sily.

Stručný obsah projektu: 

Predkladaným projektom  rozvoj sociálnych služieb je hlavným dôvodom zlepšiť prístupnosť pre všetky osoby so sluchovým postihnutím v oblasti fyzického prostredia, informácií a medziľudskej komunikácie, aby im bolo umožnené naplno sa zapájať do všetkých oblastí života. 

Cieľová skupina projektu: sluchovo postihnutí 

Podpora projektu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

pastedGraphic.png

2.Názov projektu: Inštitucionálna podpora

Začiatok realizácie: január 2020
Koniec realizácie: december 2020


Ciele projektu:

Cieľom projektu je podpora organizácie, ktorá pôsobí v meste Žilina a zabezpečuje aktivity pre špecifickú skupinu ľudí – sluchovo postihnutých. Prostredníctvom podpory od mesta Žilina je možné získať spolufinancovanie na náklady organizácie, aby mohli plniť verejnoprospešný účel. 

Stručný obsah projektu: 

Predkladaným projektom sa snažíme o zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych a záujmových aktivít v meste Žilina. Týmito špecifickými službami napĺňame nielen pomoc ale aj spoluprácu s orgánmi štátnej správy, samosprávy a tiež s inými občianskymi združeniami na regionálnej úrovni. 

Cieľová skupina projektu: sluchovo postihnutí 

Podpora projektu: Mesto Žilina

Prekladač/Translator »