kcanepsza.sk

Krajské centrum ANEPS ZA

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS (KC ANEPS Žilina)​ vzniklo dňa 17.05.2013 pod číslom spisu VVS/1-900/90-41593 ako občianske združenie pokračujúce v tradícii Slovenského zväzu sluchovo postihnutých (SZSP) podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zmien a doplnkov. Je organizačnou jednotkou s vlastnou právnou subjektivitou Asociácie nepočujúcich Slovenska (ďalej len „ANEPS“) registrovaného na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-28994 zo dňa 20.10.2006. Na základe zmeny stanov ANEPS sa môžu organizačné jednotky stať samostatným právnym subjektom. KC ANEPS Žilina ako jediný subjekt v Žilinskom kraji poskytuje služby pre osoby so sluchovým postihnutím formou základného sociálneho a špecializovaného poradenstva pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálnej rehabilitácie, sociálnej prevencie, sprostredkovaním tlmočníckej služby a osobnej asistencie a zapožičiavaním kompenzačných pomôcok pre sluchovo postihnutých.

Hlavným cieľom občianskeho združenia je obnovenie poskytovaných služieb prostredníctvom zabezpečenia realizácie sociálnych služieb pre nepočujúcich, nedoslýchavých a pre rodičov sluchovo postihnutých detí na požadovanej úrovni v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vytvoriť priestor pre pozitívnu realizáciu procesu kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien k lepšiemu.

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS (KC ANEPS Žilina)​ vzniklo dňa 17.05.2013 pod číslom spisu VVS/1-900/90-41593 ako občianske združenie pokračujúce v tradícii Slovenského zväzu sluchovo postihnutých (SZSP) podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zmien a doplnkov. Je organizačnou jednotkou s vlastnou právnou subjektivitou Asociácie nepočujúcich Slovenska (ďalej len „ANEPS“) registrovaného na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-28994 zo dňa 20.10.2006. Na základe zmeny stanov ANEPS sa môžu organizačné jednotky stať samostatným právnym subjektom. KC ANEPS Žilina ako jediný subjekt v Žilinskom kraji poskytuje služby pre osoby so sluchovým postihnutím formou základného sociálneho a špecializovaného poradenstva pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálnej rehabilitácie, sociálnej prevencie, sprostredkovaním tlmočníckej služby a osobnej asistencie a zapožičiavaním kompenzačných pomôcok pre sluchovo postihnutých.

Hlavným cieľom občianskeho združenia je obnovenie poskytovaných služieb prostredníctvom zabezpečenia realizácie sociálnych služieb pre nepočujúcich, nedoslýchavých a pre rodičov sluchovo postihnutých detí na požadovanej úrovni v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vytvoriť priestor pre pozitívnu realizáciu procesu kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien k lepšiemu.

Prekladač/Translator »