kcanepsza.sk

Základné sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo

Právna úprava týkajúca sa problematiky:

 1.  Z. č 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 2.  Z. č 5/ 2005 Z. z. o službách zamestnanosti
 3.  Z. č. 453/ 2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti soc. Vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
 4.  Z. č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení

Sociálne poradenstvo podľa Z. č. 448/2008 – § 19

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Sociálne poradenstvo je súbor činnosti, ktoré majú priviesť klienta k samostatnému, zodpovednému riešeniu vlastného problému, ktorý vznikol ako dôsledok stretu klientových ašpirácii so sociálnou realitou.

 • Je to tiež profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote. Slúži na orientáciu, prípadne aspoň zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov správania klienta a jeho začlenenia do spoločenského rámca, rodiny, pracovného kolektívu, komunity

Subjekty sociálneho poradenstva:

 1.  Štát a jeho organizácie (napr. Ústredie práce soc. vecí a rodiny, Úrad práce soc. veci a rodiny, krajské úrady všeobecnej a špecializovanej štátnej správy, obvodové úrady všeobecnej a špecializovanej štátnej správy, Sociálnej poisťovne, sociálne zariadenia, Centrum pre medzinárodnú právnu ochranu detí a mládeže)
 2.  Samospráva
 3.  Neštátne organizácie- hnutia, spolky, nadácie /tretí sektor/, dobročinné organizácie, charitatívne organizácie, cirkev

Objekty sociálneho poradenstva:

 • Napr. rodina, deti, ZŤP, starší občania, spoločenský neprispôsobiví občania, nezamestnaní, abstinenti, drogovo závislí, utečenci.

3 úrovne sociálneho poradenstva:

 1.  Sociálne poradenstvo prvého kontaktu – na tejto úrovni poskytuje SPr informácie o existujúcich predpisoch, nariadeniach, obmedzeniach a pod. a informácie o dostupných formách pomoci. Táto úroveň má výrazne informačný charakter. V určitých situáciách môže byť táto úroveň sociálneho poradenstva postačujúca k tomu, aby klient zvládol ďalšie riešenie sám, bez intervencie soc. pracovníka. V prípade, že pracovník zváži potrebu intervencie iného odborníka, odošle, čiže distribuuje klienta k inému odborníkovi. Z uvedeného vyplýva, že táto úroveň v soc. poradenstve má dva výrazne znaky, a to: informačný charakter, distribučný charakter. Realizuje ho stredoškolský a vysokoškolský vzdelaní SPr.
 2.  Odborné sociálne poradenstvo – je určené klientovi, pri ktorom sa ukázalo, že soc. poradenstvo prvého kontaktu je nepostačujúce pre odstránenie jeho soc. problémov. Toto poradenstvo by mali realizovať vysokoškolský vzdelaní soc. pracovníci špecializovaní na profesiu sociálneho poradenstva v ambulantných alebo rezidentných soc. inštitúciách. Soc. pracovník disponuje predovšetkým všeobecnými odbornými vedomosťami, zručnosťami. Toto poradenstvo má skôr krátkodobý charakter.
 3.  Odborné špecializované sociálne poradenstvo- poradenstvo, ktoré sa cielene orientuje na určitú oblasť sociálnych problémov, alebo na určitý okruh soc. klientov. Zaoberá sa takými problémami klientov, ktorých riešenie vyžaduje špeciálne vedomosti, zručnosti a poradenské postupy. Vykonávajú ho vysokoškolský vzdelaní soc. pracovníci, ktorí prešli dlhodobými psychoterapeutickými výcvikmi.
Prekladač/Translator »