kcanepsza.sk

Projekty 2022

1.Názov projektu: Podpora rozvoja sociálnych služieb

Začiatok realizácie: január 2022
Koniec realizácie: december 2022

Ciele projektu:

 1. Zvýšenie personálneho zabezpečenia kvalifikovanými pracovníkmi.
 2. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality poskytovaných služieb – špecializované sociálne poradenstvo.
 3. Efektívne využívanie špecializovaného sociálneho poradenstva a vytvorenie dostatočnej siete poradenských služieb občanom.
 4. Zvýšenie hodnoty zamestnancov na plný pracovný úväzok, dohodárov a dobrovoľníkov v organizácií – oblasť     komunikačná zručnosť.
 5. Osobnostný a profesijný rozvoj zamestnancov, dohodárov a dobrovoľníkov.
 6. Zlepšenie adaptability pracovnej sily.

Stručný obsah projektu: 

Predkladaným projektom  rozvoj sociálnych služieb je hlavným dôvodom zlepšiť prístupnosť pre všetky osoby so sluchovým postihnutím v oblasti fyzického prostredia, informácií a medziľudskej komunikácie, aby im bolo umožnené naplno sa zapájať do všetkých oblastí života. 

Cieľová skupina projektu: sluchovo postihnutí 

Podpora projektu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

2.Názov projektu: Inštitucionálna podpora

Začiatok realizácie: január 2022
Koniec realizácie: december 2022
Ciele projektu:

Cieľom projektu je podpora organizácie, ktorá pôsobí v meste Žilina a zabezpečuje aktivity pre špecifickú skupinu ľudí – sluchovo postihnutých. Prostredníctvom podpory od mesta Žilina je možné získať spolufinancovanie na náklady organizácie, aby mohli plniť verejnoprospešný účel. 

Stručný obsah projektu: 

Predkladaným projektom sa snažíme o zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych a záujmových aktivít v meste Žilina. Týmito špecifickými službami napĺňame nielen pomoc ale aj spoluprácu s orgánmi štátnej správy, samosprávy a tiež s inými občianskymi združeniami na regionálnej úrovni. 

Cieľová skupina projektu: sluchovo postihnutí

Podpora projektu: Mesto Žilina

3.Názov projektu: V zdravom tele, zdravý vzduch

Začiatok realizácie: jún 2022
Koniec realizácie: november 2022

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytváranie príležitostí na podporu zdravia ťažko zdravotne postihnutých osôb v Žiline.

Ďalšími cieľmi sú:

– zvyšovanie informovanosti o zdraví a zdravom životnom štýle, so zameraním na zdravie fyzické ako aj duševné

– vytváranie príležitostí na prístup k informáciám sluchovo postihnutých v slovenskom posunkovom jazyku

– podpora medziľudských vzťahov a komunikácie medzi členmi komunity sluchovo postihnutých.

Stručný obsah projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo realizácia oddychového rehabilitačného víkendového pobytu v peknom prostredí s ľahšou dostupnosťou. Išlo o voľnočasovú aktivitu s každoročnou tradíciou, ktorá umožňuje sluchovo postihnutým osobám prakticky realizovať podporu zdravia a zdravého životného štýlu sluchovo postihnutých osôb. Program pobytu bol zameraný na športové a spoločenské hry a informácie o zdravom životnom štýle. Súčasťou boli výlety do prírody, bicyklové túry, wellness a vzdelávacie aktivity. Projekt bol výnimočný tým, že priniesol nielen zlepšenie zdravia, ale zabezpečili sa aj sociálne kontakty a komunikácia v skupine ľudí, ktorí boli dlho izolovaní. Sluchovo postihnutí obyvatelia Žiliny sa tak mohli stretnúť, upevniť priateľstvá a vymeniť si dôležité informácie.

Cieľová skupina projektu: sluchovo postihnutí

Podpora projektu: Mesto Žilina

4. Názov projektu: Približovanie

Začiatok realizácie: jún 2022
Koniec realizácie: november 2022

Ciele projektu: 

Cieľom sprístupniť historickú Žilinu aj pre komunitu Nepočujúcich prostredníctvom krátkych videí v slovenskom posunkovom jazyku s titulkami.

Ďalšími cieľmi sú:

– zvyšovanie informovanosti o zdraví a zdravom životnom štýle, so zameraním na zdravie fyzické ako aj duševné

– vytváranie príležitostí na prístup k informáciám sluchovo postihnutých v slovenskom posunkovom jazyku

– podpora medziľudských vzťahov a komunikácie medzi členmi komunity sluchovo postihnutých.

Stručný obsah projektu:

Projekt bol zameraný na šírenie kultúry nepočujúcich a povedomia o problematike sluchového postihnutia a slovenského posunkového jazyka ako jedného zo spôsobov ako sa dorozumievajú a komunikujú osoby so sluchovým postihnutím. Hlavnou aktivitou bola realizácia spoločensko kultúrneho podujatia pre komunitu Nepočujúcich.  V rámci realizácie projektu sa vytipovali viaceré z kultúrnych pamiatok v centre mesta Žilina, upravil sa a zjednodušil ich popis tak, aby bol pochopiteľný a zrozumiteľný, následne sa spracoval do podoby krátkych videí v slovenskom posunkovom jazyku s titulkami. Do tvorby videí v slovenskom posunkovom jazyku boli zapojení Nepočujúci členovia KC ANEPS z mesta Žilina, pre ktorých je toto mesto rodiskom a domovom. Práve oni dokázali primeraným spôsobom sprostredkovať nielen históriu mesta, ale aj predstavenie mesta v lokálnom posunkovom jazyku so špecifickými posunkami.

Cieľová skupina projektu: sluchovo postihnutí

Podpora projektu: Mesto Žilina

5.Názov projektu: (Ne)Počuť, vidieť a rozumieť

Začiatok realizácie: január 2022
Koniec realizácie: december 2022

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť kvalitné a dostupné služby. Projekt bol jedinečný

aj pri pandémii COVID, keď nepočujúci nemali možnosť dostupných informácií a stali sa ešte viac izolovanou skupinou ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Zabezpečili sa 2 kompenzačné pomôcky a tlmočenie do SPJ. Naše poslanie nie je krátkodobé, ale so širším záujmom nie len vo vnútri organizácie ale aj smerom k verejnosti. Najväčší problém pri prvom kontakte je práve komunikačná bariéra a nepochopenie a preto je aj našou snahou aby sme verejnosti ukázali, že keď stretnú osobu s postihnutím sluchu, že aj keď (Ne)počujú, tak rozumieť a vidieť chcú.

Stručný obsah projektu: 

Predkladaným projektom sa snažíme o zlepšenie kvality aj získania kompenzačných pomôcok, pre klientov, ktorí ku nám chodia. V rámci projektu sme spracovali video s titulkami, aby aj sluchovo znevýhodnení mali možnosť lepšie pochopiť návod a obsluhu pomôcky. 

Cieľová skupina projektu: sluchovo postihnutí

Podpora projektu: Nadácia KIA

6. Názov projektu: Posilnenie sociálnych, demokratických a kultúrnych zručností a kritického myslenia.

Začiatok realizácie: január 2022
Koniec realizácie: november 2022

Ciele projektu: 

 • Posilnené vzájomné porozumenie a rozšírenie vedomostí
 • Spoznávanie inej kultúry nepočujúcich a možnosti a šance priamo na mieste
 • Poznatky získané z prednášok a diskusií aplikované vlastnej komunite nepočujúcich v krajine o
 • realizácia Kurzov o súčasnej situácii, historickom pozadí, komunite nepočujúcich, štruktúrach,
 • Základné informácie, ako aj správy o skúsenostiach a úspechoch EUD a práce v nej,
 • Výmena a debaty posilňujúce spoločnú spoluprácu na projekte a budúcich cieľoch,

Stručný obsah projektu: 

Identifikovať nové potreby a túžby komunity nepočujúcich možno, lepšie sa prispôsobiť cieľovej skupine – Získať väčšiu prehľadnosť o politickej a sociálnej situácii nepočujúcich na Slovensku a na Ukrajine o Užitočné návrhy pre ďalšiu prácu na projekte a nadchádzajúcu spoluprácu s oboma krajinami na novom projekte ▪ Posilnené vzájomné porozumenie a rozšírenie vedomostí ▪ Spoznajte možnosti a šance priamo na mieste – Poznatky získané z prednášok a diskusií môžete odovzdať vlastnej komunite nepočujúcich v krajine o Kurzy o súčasnej situácii, historickom pozadí, komunite nepočujúcich, štruktúrach a oveľa viac na Slovensku a na Ukrajine o Základné informácie, ako aj správy o skúsenostiach a úspechoch EUD a práce v nej – Výmena a debaty posilňujú spoločnú spoluprácu na projekte a budúcich cieľoch o Problémy a možné riešenia, ktoré našli iní účastníci projektu, môže prevziať a aplikovať vaše vlastné združenie alebo ich použiť ako preventívne opatrenie, aby sa predišlo rovnakým ťažkostiam skôr, ako sa vyskytnú.

Cieľová skupina projektu: sluchovo postihnutí

Podpora projektu: Erasmus

Prekladač/Translator »