kcanepsza.sk

Projekty 2021

1.Názov projektu: Podpora rozvoja sociálnych služieb

Začiatok realizácie: január 2021
Koniec realizácie: december 2021

Ciele projektu:

1. Zvýšenie personálneho zabezpečenia kvalifikovanými pracovníkmi.

2. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality poskytovaných služieb – špecializované sociálne poradenstvo.

3. Efektívne využívanie špecializovaného sociálneho poradenstva a vytvorenie dostatočnej siete poradenských služieb občanom.

4. Zvýšenie hodnoty zamestnancov na plný pracovný úväzok, dohodárov a dobrovoľníkov v organizácií – oblasť      komunikačná zručnosť.

5. Osobnostný a profesijný rozvoj zamestnancov, dohodárov a dobrovoľníkov.

6. Zlepšenie adaptability pracovnej sily.

Stručný obsah projektu: 

Predkladaným projektom  rozvoj sociálnych služieb je hlavným dôvodom zlepšiť prístupnosť pre všetky osoby so sluchovým postihnutím v oblasti fyzického prostredia, informácií a medziľudskej komunikácie, aby im bolo umožnené naplno sa zapájať do všetkých oblastí života. 

Cieľová skupina projektu: sluchovo postihnutí 

Podpora projektu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

2.Názov projektu: Zdravie nadovšetko

Začiatok realizácie: máj 2021
Koniec realizácie: november 2021

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytváranie príležitostí na podporu zdravia ťažko zdravotne postihnutých osôb v Žiline.

Ďalšími cieľmi sú:

– zvyšovanie informovanosti o zdraví a zdravom životnom štýle, so zameraním na zdravie fyzické ako aj duševné

– vytváranie príležitostí na prístup k informáciám sluchovo     postihnutých v slovenskom posunkovom jazyku

– podpora medziľudských vzťahov a komunikácie medzi členmi komunity sluchovo postihnutých.

Stručný obsah projektu:

Hlavným zámerom je realizácia viacerých voľnočasových aktivít pre osoby s ŤZP a seniorov z mesta Žilina vedúcim k podpore zdravia, zdravého životného štýlu a kondície. Projekt je výnimočný tým, že spája viaceré aktivity, ktoré umožnia ŤZP osobám lepšie pochopenie toho, čo je to zdravie a zdravý životný štýl. Aktivity budú zamerané na rozširovanie vedomosti cez informácie – prednášky na tému zdravie, zdravá výživa, podpora zdravia, pohybové aktivity v prírode – výlety, nordic walking, bicyklové túry a pod. a takisto zorganizovanie víkendového rekondičného pobytu v rámci Žilinského kraja, spojeného s pobytom v prírode, wellness a vzdelávacími aktivitami. Projekt je tiež výnimočný tým, že prinesie nielen zlepšenie zdravia, ale zabezpečí aj sociálne kontakty a komunikáciu v skupine ľudí, ktorí boli dlho izolovaní. Sluchovo postihnutí obyvatelia Žiliny sa budú môcť stretnúť, upevniť priateľstvá a vymeniť si dôležité informácie..

Cieľová skupina projektu: sluchovo postihnutí

Podpora projektu: Mesto Žilina

3.Názov projektu: Hovorím-nepočujem-komunikujem

Začiatok realizácie: máj 2021
Koniec realizácie: november 2021

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie zručnosti v komunikácii so  sluchovo postihnutými.

Ďalšími cieľmi sú:

– podpora v ďalšom vzdelavaní rodinných príšlušníkov sluchovo postihnutých

– podpora a rozvoj komunikácie so sluchovo postihnutými

– šírenie informácií o potrebách a komunikácii sluchovo postihnutých

– informovanie verejnosti o dostupnosti kurzov posunkového jazyka

Stručný obsah projektu:

Hlavnou myšlienkou projektu bolo zlepšovať komunikáciu medzi nepočujúcimi a počujúcou verejnosťou a vytvárať komunikačné mosty prostredníctvom online kurzu posunkového jazyka. Projektom sme chceli riešiť nedostatočné možnosti učenia sa komunikácii so sluchovo postihnutými  s využitím moderných technológií a internetu. Vzhľadom k opatreniam počas pandémie COVID, nebolo možné zostaviť skupinu, ktorá by bola schopná zúčastňovať sa pravidelných stretnutí. Natočili sme niekoľko viet v posunkovom jazyku z rôznych oblastí života, ktoré umožňujú nadviazanie úvodnej komunikácie s nepočujúcim. Tým sme sa usilovali o vytvorenie mosta komunikácie počujúcich s nepočujúcimi. 

Cieľová skupina projektu: sluchovo postihnutí

Podpora projektu: Mesto Žilina

4.Názov projektu: Inštitucionálna podpora

Začiatok realizácie: január 2021
Koniec realizácie: december 2021


Ciele projektu:

Cieľom projektu je podpora organizácie, ktorá pôsobí v meste Žilina a zabezpečuje aktivity pre špecifickú skupinu ľudí – sluchovo postihnutých. Prostredníctvom podpory od mesta Žilina je možné získať spolufinancovanie na náklady organizácie, aby mohli plniť verejnoprospešný účel. 

Stručný obsah projektu: 

Predkladaným projektom sa snažíme o zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych a záujmových aktivít v meste Žilina. Týmito špecifickými službami napĺňame nielen pomoc ale aj spoluprácu s orgánmi štátnej správy, samosprávy a tiež s inými občianskymi združeniami na regionálnej úrovni. 

Cieľová skupina projektu: sluchovo postihnutí

Podpora projektu: Mesto Žilina

Prekladač/Translator »