kcanepsza.sk

Chránené pracovisko (dielňa)

Chránená dielňa a chránené pracovisko - §55

Maximálna výška príspevku na jedno pracovné miesto  2023  je nasledovná :

1. občan so ZP do 70 percent vo výške 1 069,75 €

2. občan so ZP nad 70 percent vo výške 2139,50 €

Podľa ustanovenia § 55 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti:

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Za chránenú dielňu na účely tohto zákona sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím. Za chránené pracovisko na účely tohto zákona sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznáva úrad, v ktorého územnom obvode právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je povinná k žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska predložiť popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov a zároveň úradu predložiť rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia). Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na dobu neurčitú. Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úrad zruší, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, neplní podmienky podľa tohto zákona alebo na základe jej písomnej žiadosti. Na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, úrad doklad o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vydá úrad pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení.
Pre účely § 56 zákona o službách zamestnanosti úrad neprizná postavenie CHD/CHP, ak orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vydá rozhodnutie na dobu kratšiu, ako je dohodnutá dĺžka zachovania zriadeného pracovného miesta v CHD/CHP, ktorá je najmenej dva roky. Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko sa podľa zákona o službách zamestnanosti považuje aj výrobné družstvo invalidov, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, je povinná
a) zamestnávať v chránenej dielni najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím počas obdobia, na ktoré má priznané postavenie chránenej dielne,
b) viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
c) oznámiť úradu každú zmenu súvisiacu s priznaným postavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia zmeny,
d) oznámiť zmenu sídla chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr 30 kalendárnych dní pred uskutočnením plánovanej zmeny.

Podpora zamestnávania občanov so ZP (§60)

Podpora zamestnávania občanov so ZP (§60)

Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na ktorých zriadenie sa poskytuje zamestnávateľovi príspevok, sa považujú

Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zriadených občanom so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, ktorému sa poskytuje príspevok, sa považujú:

Prekladač/Translator »