kcanepsza.sk

Tlmočenie SPJ

Tlmočnícka služba pre sluchovo postihnutých

     Cieľom tejto sociálnej služby je zabezpečenie kontaktu a komunikácie so spoločenským prostredím a intaktnou populáciou a týmto spôsobom znižovanie komunikačnej a informačnej bariéry. Danú službu zabezpečujú tlmočníci posunkového jazyka, ktorí majú Certifikát o znalosti komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím a absolvovaní tlmočníckeho minima v oblasti: tlmočenie v posunkovej reči. Základným cieľom tlmočníckej služby je poskytovanie kvalitných služieb pre osoby so sluchovým postihnutím prostredníctvom tlmočníckej služby a spokojnosť prijímateľa sociálnej služby.
Tlmočnícka služba je podľa zákona 448/2008 Z.z. § 44 ods. 1 a 2 sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie a poskytuje sa tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie. Pri odkázanosti na danú sociálnu službu sa môže jednať o fyzickú osobu odkázanú podľa menovaného paragrafu ods. 3 na:

a) tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč, b) artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reč, posunkovanú slovenčinu, alebo c) taktilné tlmočenie, ak je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre komunikáciu so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku.
V prípade, že máte záujem o tlmočnícku službu podľa § 44 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov informujte sa u nás o postupe a možnosti tlmočníkov posunkovej reči.

Tlačivo na stiahnutie

Tlmočníci do SPJ

                                        Peter Kolarčík

tlmočník SPJ

  kolarcik.kcanepsza@gmail.com
  mobil: +421 904 412 656 

Monika Krileková

tlmočníčka SPJ

krilekova.kcanepsza@gmail.com
mobil: +421 911 584 120
Prekladač/Translator »