kcanepsza.sk

Špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých

Podľa § 19 zákona č. 448/2008 Z.z. je sociálne poradenstvo odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií. Sociálne poradenstvo sa vykonávana úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. Úlohou základného a špecializovaného sociálneho poradenstva pre osoby sosluchovým postihnutím v občianskom združení Krajské centrum nepočujúcich Žilina jezmiernenie, eliminovanie či kompenzovanie príčin, ktoré človeku so sluchovýmpostihnutím bránia plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti.

Vykonávať sa bude na extenzívnom stupni poradenstva – podpora riešenia celých problémov sluchovo postihnutých občanov pri komunikácii s okolitým svetom, orientácia smerom k rodinným príslušníkom, najbližším osobám, zamestnávateľom, ktorí sa budú podieľať na integrácií ľudí so sluchovým postihnutím. Limitovaný stupeň poradenstva – viazané na konkrétnu situáciu, ktoré bude mať vymedzené časové obdobie, napr. pri hľadaní vhodnej školy pre nepočujúce dieťa. Intermitentný stupeň poradenstva – ovplyvnený hĺbkou a zložitosťou problému, podľa potreby klientov, napr. pri usmerňovaní a zorientovaní sa daného problému, vzniku zdravotného problému, ochorenia, straty blízkeho človeka.

Základom špecializovaného sociálneho poradenstva v našej organizácii je rešpektovanie občanov so sluchovým postihnutím, ktorí dokážu pomocou poradcu riešiť svoje sociálne problémy, t.j. aktivizovať občana so sluchovým postihnutím a plne sa zúčastňovať svojho sociálneho problému. Občan so sluchovým postihnutím v spolupráci s poradcom, ktorý ovláda posunkový jazyk a ma kvalifikačné odborné zručnosti, hľadajú riešenie jeho sociálneho problému. Podstata poradenstva bude spočívať vo vzájomnej spolupráci medzi poradcom a klientom:

Poradca: priama pomoc – hľadať konkrétne praktické riešenia, návody, poskytovať orientáciu, ponúkať rady a inštrukcie, sprostredkuje ďalšiu odbornú pomoc.

Klient : vývoj svojej životnej situácie a prijatie ponúkanej pomoci.Cieľovou skupinou pre poskytovanie sociálnej služby špecializovaného sociálneho poradenstva sú: osoby so sluchovým postihnutím, ich ďalší členovia rodiny, príbuzní,inštitúcie, ktoré pracujú s osobami so sluchovým postihnutím, odborná i laická verejnosťpredovšetkým na regionálnej úrovni.

Osoby, ktoré poskytujú Špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých:

Mgr. et Mgr. Jana BarČák Filipová

odborný garant - špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých

Dátum narodenia : 10.02.1982
Miesto narodenia : Žilina
Národnosť : slovenská
Rodinný stav : slobodná

Vzdelanie :
2013 – 2018 Vysoká škola svätej Alžbety, Bratislava, odbor sociálna práca
2007 – 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, odbor verejná správa
1996 – 2001 Stredná priemyselná škola pre sluchovo postihnutú mládež, odbor odevníctvo, Kremnica

Pracovné skúsenosti :
2018 – Prezidentka Asociácie Nepočujúcich Slovenska (ANEPS)
2017 – trvá Správkyňa Nadácie Mesta Žilina
2014 – trvá poslanec Mestského zastupiteľstva Žilina
2013 – 2014 učiteľ odborných predmetov posunková reč, Súkromná stredná odborná škola, Trenčín
2013 – trvá tlmočník, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
2013 – trvá dobrovoľník, štatutárny zástupca, Krajské centrum nepočujúcich ANEPS, Žilina
2012 – trvá SZČO
2010 – 2013 materská dovolenka2009 – 2010 administratívna pracovníčka, Lunatex s.r.o., Žilina
2009 – 2009 poštový doručovateľ, Slovenská Pošta, a.s., Žilina
2006 – 2009 administratívna pracovníčka, KDR s.r.o., Žilina
2006 – 2013 dobrovoľník, pokladník, tajomník, Asociácia nepočujúcich Slovenska, Centrum nepočujúcich Žilina
2004 – trvá osobný asistent, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Žilina
2004 – 2004 vedúca, tlmočník PRN + dobrovoľná tlmočníčka, Krajské rehabilitačné centrum slovenského zväzu sluchovo postihnutých, Bratislava
2003 – 2006 montážna pracovníčka, DKI plast s.r.o., Žilina
2001 – 2002 asistentka právnika, Centrum komplexných služieb pre sluchovo postihnutých, Bratislava

Jazykové znalosti : Úroveň
Slovenský jazyk materinský jazyk
Nemecký jazyk pasívne
Posunkový jazyk aktívne

Počítačové znalosti : Úroveň
Používateľ MS Windows pokročilý
MS Office (Word, Excel) pokročilý
Exact, Magma pokročilýInternet(e-mail, www) pokročilý

Vodičský preukaz : skupina B

Záujmy : práca s PC, dobrovoľníctvo, hudba, čítanie, plávanie, vzdelávanie

Mgr. Patricia Cabejšek Beníčková

špecializované sociálne poradenstvo

Prax:

2015 – Kontrolór pre ZA kraj – NP Rodina a práca a NP Inštitút soc. ekonomiky
2019 – 2023 – IA MPSVR SR
2010 – 2017 – Projektový manažér
2013 – trvá – Prevádzkový pracovník
2004 – 2017 – Sociálny pracovník
2000 – 2010 – Senior manažér
1992 – 1998 – Pracovník marketingu

Vzdelávanie a príprava:

2007 – 2012 – Sociálny pracovník s deťmi a mládežou – Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce Bratislava
2000 – 2013 – Cestovný ruch a hoteliérstvo – Súkromná obchodná akadémia Akadémia vzdelávania Žilina
2012 – Odborná príprava mediátora – Spoločnosť pre podporu sociálnej práce, Bratislava

Osobné zručnosti:

Materinský jazyk – slovenský
Ďalšie jazyk – anglický a nemecký
Počítačové zručnosti  – Internet (e-mail, www) – expert
                                         – Adobe InDesign – expert
                                         – Microsoft Office (Word. Excel, Outlook) – expert
                                         – Adobe Photoshop – pokročilý
                                         – Programovanie html, css – začiatočník
Vodičský preukaz – A,B – aktívne

Prekladač/Translator »