kcanepsza.sk

Špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých

Podľa § 19 zákona č. 448/2008 Z.z. je sociálne poradenstvo odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií. Sociálne poradenstvo sa vykonávana úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. Úlohou základného a špecializovaného sociálneho poradenstva pre osoby sosluchovým postihnutím v občianskom združení Krajské centrum nepočujúcich Žilina jezmiernenie, eliminovanie či kompenzovanie príčin, ktoré človeku so sluchovýmpostihnutím bránia plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti.

Vykonávať sa bude na extenzívnom stupni poradenstva – podpora riešenia celých problémov sluchovo postihnutých občanov pri komunikácii s okolitým svetom, orientácia smerom k rodinným príslušníkom, najbližším osobám, zamestnávateľom, ktorí sa budú podieľať na integrácií ľudí so sluchovým postihnutím. Limitovaný stupeň poradenstva – viazané na konkrétnu situáciu, ktoré bude mať vymedzené časové obdobie, napr. pri hľadaní vhodnej školy pre nepočujúce dieťa. Intermitentný stupeň poradenstva – ovplyvnený hĺbkou a zložitosťou problému, podľa potreby klientov, napr. pri usmerňovaní a zorientovaní sa daného problému, vzniku zdravotného problému, ochorenia, straty blízkeho človeka.

Základom špecializovaného sociálneho poradenstva v našej organizácii je rešpektovanie občanov so sluchovým postihnutím, ktorí dokážu pomocou poradcu riešiť svoje sociálne problémy, t.j. aktivizovať občana so sluchovým postihnutím a plne sa zúčastňovať svojho sociálneho problému. Občan so sluchovým postihnutím v spolupráci s poradcom, ktorý ovláda posunkový jazyk a ma kvalifikačné odborné zručnosti, hľadajú riešenie jeho sociálneho problému. Podstata poradenstva bude spočívať vo vzájomnej spolupráci medzi poradcom a klientom:

Poradca: priama pomoc – hľadať konkrétne praktické riešenia, návody, poskytovať orientáciu, ponúkať rady a inštrukcie, sprostredkuje ďalšiu odbornú pomoc.

Klient : vývoj svojej životnej situácie a prijatie ponúkanej pomoci.Cieľovou skupinou pre poskytovanie sociálnej služby špecializovaného sociálneho poradenstva sú: osoby so sluchovým postihnutím, ich ďalší členovia rodiny, príbuzní,inštitúcie, ktoré pracujú s osobami so sluchovým postihnutím, odborná i laická verejnosťpredovšetkým na regionálnej úrovni.

Osoby, ktoré poskytujú Špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých:

Mgr. et Mgr. Jana Filipová

odborný garant - špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých

Dátum narodenia : 10.02.1982
Miesto narodenia : Žilina
Národnosť : slovenská
Rodinný stav : slobodná

Vzdelanie :
2013 – 2018 Vysoká škola svätej Alžbety, Bratislava, odbor sociálna práca
2007 – 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, odbor verejná správa
1996 – 2001 Stredná priemyselná škola pre sluchovo postihnutú mládež, odbor odevníctvo, Kremnica

Pracovné skúsenosti :
2018 – Prezidentka Asociácie Nepočujúcich Slovenska (ANEPS)
2017 – trvá Správkyňa nadácie Mesta Žilina
2014 – trvá poslanec Mestského zastupiteľstva Žilina
2013 – 2014 učiteľ odborných predmetov posunková reč, Súkromná stredná odborná škola, Trenčín
2013 – trvá tlmočník, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
2013 – trvá dobrovoľník, štatutárny zástupca, Krajské centrum nepočujúcich ANEPS, Žilina
2012 – trvá SZČO
2010 – 2013 materská dovolenka2009 – 2010 administratívna pracovníčka, Lunatex s.r.o., Žilina
2009 – 2009 poštový doručovateľ, Slovenská Pošta, a.s., Žilina
2006 – 2009 administratívna pracovníčka, KDR s.r.o., Žilina
2006 – 2013 dobrovoľník, pokladník, tajomník, Asociácia nepočujúcich Slovenska, Centrum nepočujúcich Žilina
2004 – trvá osobný asistent, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Žilina
2004 – 2004 vedúca, tlmočník PRN + dobrovoľná tlmočníčka, Krajské rehabilitačné centrum slovenského zväzu sluchovo postihnutých, Bratislava
2003 – 2006 montážna pracovníčka, DKI plast s.r.o., Žilina
2001 – 2002 asistentka právnika, Centrum komplexných služieb pre sluchovo postihnutých, Bratislava

Jazykové znalosti : Úroveň
Slovenský jazyk materinský jazyk
Nemecký jazyk pasívne
Posunkový jazyk aktívne

Počítačové znalosti : Úroveň
Používateľ MS Windows pokročilý
MS Office (Word, Excel) pokročilý
Exact, Magma pokročilýInternet(e-mail, www) pokročilý

Vodičský preukaz : skupina B

Záujmy : práca s PC, dobrovoľníctvo, hudba, čítanie, plávanie, vzdelávanie

Mgr. Mária Krkošková, PhD.

Sociálny poradca

Vzdelanie:
2019 TESCO copiers – Rozvoj zručností pre kariérny rast – Príprava úspešnej žiadosti o grant
2017 Top centrum podnikateliek – Akadémia pre začínajúce podnikateľky
2017 IUVENTA Bratislava – Projektový manažment v práci s mládežou
2016 Prázdninová škola Lipnice – Metóda zážitkovej pedagogiky – kurz
2007 – 2011 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce – doktorandské štúdium – PhD.
2008 Občan, demokracia a zodpovednosť – Bratislava – Na ceste k rovnosti – tréning k ľudským právam a ich ochrane
2001-2007 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce – Mgr. štúdium
1998-2001 Vyššie odborné štúdium sociálno-právne, Dolný Kubín – sociálno-právna činnosť
1994-1998 Gymnázium Martina Hattalu, Trstená

Pracovné skúsenosti:
2019 – trvá – Krajské centrum nepočujúcich Žilina – poradenstvo, projektový manažment , fundraising
2019 – trvá – Agentúra podporných služieb Žilina – sociálna práca pre klientov s postihnutím
2018 – 2019 – Lionbridge Technologies, Inc. – preklady a lokalizácia, Žilina, projektová koordinátorka
2018 – trvá – IUVENTA Bratislava, externá hodnotiteľka projektov pre mládež a Erasmus +
2017 – 2018 Centrum voľného času Žilina, vedenie mimoškolských záujmových činností
2016 – SZČO trvá
2016 – trvá – Market vision Slovakia, s.r.o. – prieskumy trhu, marketing
2015 – 2016 Platforma dobrovoľníckych centier, Bratislava – hodnotiteľka Štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi
2014 – 2018 Vysoká škola sv. Alžbety, Ústav Tomislava Kolakoviča Trstená – vyučujúca
2013 – 2015 IUVENTA Bratislava – Regionálna koordinátorka – Národný projekt Praktik
2011 – 2015 IUVENTA Bratislava – školiteľka – Národný projekt Komprax
2007 Domov sociálnych služieb Tvrdošín, sociálna poradkyňa
2005 Work and travel USA, The Westport Marina, Wesport NY, USA
2003 – 2004 Európska dobrovoľnícka služba, Belgicko

Jazykové zručnosti:
Anglický jazyk: B2
Flámsky jazyk: A2
Český jazyk, poľský jazyk – porozumenie bežnej komunikácie
Nemecký jazyk – základy

Počítačové znalosti:
MS Office, Internet – pokročilá užívateľka

Vodičský preukaz: Skupina B

Záujmy: Cestovanie, pečenie, fotografovanie, umenie, šport, čítanie, tanec, otužovanie a iné.