kcanepsza.sk

Špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých

Podľa § 19 zákona č. 448/2008 Z.z. je sociálne poradenstvo odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií. Sociálne poradenstvo sa vykonávana úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. Úlohou základného a špecializovaného sociálneho poradenstva pre osoby sosluchovým postihnutím v občianskom združení Krajské centrum nepočujúcich Žilina jezmiernenie, eliminovanie či kompenzovanie príčin, ktoré človeku so sluchovýmpostihnutím bránia plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti.

Vykonávať sa bude na extenzívnom stupni poradenstva – podpora riešenia celých problémov sluchovo postihnutých občanov pri komunikácii s okolitým svetom, orientácia smerom k rodinným príslušníkom, najbližším osobám, zamestnávateľom, ktorí sa budú podieľať na integrácií ľudí so sluchovým postihnutím. Limitovaný stupeň poradenstva – viazané na konkrétnu situáciu, ktoré bude mať vymedzené časové obdobie, napr. pri hľadaní vhodnej školy pre nepočujúce dieťa. Intermitentný stupeň poradenstva – ovplyvnený hĺbkou a zložitosťou problému, podľa potreby klientov, napr. pri usmerňovaní a zorientovaní sa daného problému, vzniku zdravotného problému, ochorenia, straty blízkeho človeka.

Základom špecializovaného sociálneho poradenstva v našej organizácii je rešpektovanie občanov so sluchovým postihnutím, ktorí dokážu pomocou poradcu riešiť svoje sociálne problémy, t.j. aktivizovať občana so sluchovým postihnutím a plne sa zúčastňovať svojho sociálneho problému. Občan so sluchovým postihnutím v spolupráci s poradcom, ktorý ovláda posunkový jazyk a ma kvalifikačné odborné zručnosti, hľadajú riešenie jeho sociálneho problému. Podstata poradenstva bude spočívať vo vzájomnej spolupráci medzi poradcom a klientom:

Poradca: priama pomoc – hľadať konkrétne praktické riešenia, návody, poskytovať orientáciu, ponúkať rady a inštrukcie, sprostredkuje ďalšiu odbornú pomoc.

Klient : vývoj svojej životnej situácie a prijatie ponúkanej pomoci.Cieľovou skupinou pre poskytovanie sociálnej služby špecializovaného sociálneho poradenstva sú: osoby so sluchovým postihnutím, ich ďalší členovia rodiny, príbuzní,inštitúcie, ktoré pracujú s osobami so sluchovým postihnutím, odborná i laická verejnosťpredovšetkým na regionálnej úrovni.

Osoby, ktoré poskytujú Špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých:

Mgr. et Mgr. Jana Filipová

odborný garant - špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých

Dátum narodenia : 10.02.1982
Miesto narodenia : Žilina
Národnosť : slovenská
Rodinný stav : slobodná

Vzdelanie :
2013 – 2018 Vysoká škola svätej Alžbety, Bratislava, odbor sociálna práca
2007 – 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, odbor verejná správa
1996 – 2001 Stredná priemyselná škola pre sluchovo postihnutú mládež, odbor odevníctvo, Kremnica

Pracovné skúsenosti :
2018 – Prezidentka Asociácie Nepočujúcich Slovenska (ANEPS)
2017 – trvá Správkyňa Nadácie Mesta Žilina
2014 – trvá poslanec Mestského zastupiteľstva Žilina
2013 – 2014 učiteľ odborných predmetov posunková reč, Súkromná stredná odborná škola, Trenčín
2013 – trvá tlmočník, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
2013 – trvá dobrovoľník, štatutárny zástupca, Krajské centrum nepočujúcich ANEPS, Žilina
2012 – trvá SZČO
2010 – 2013 materská dovolenka2009 – 2010 administratívna pracovníčka, Lunatex s.r.o., Žilina
2009 – 2009 poštový doručovateľ, Slovenská Pošta, a.s., Žilina
2006 – 2009 administratívna pracovníčka, KDR s.r.o., Žilina
2006 – 2013 dobrovoľník, pokladník, tajomník, Asociácia nepočujúcich Slovenska, Centrum nepočujúcich Žilina
2004 – trvá osobný asistent, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Žilina
2004 – 2004 vedúca, tlmočník PRN + dobrovoľná tlmočníčka, Krajské rehabilitačné centrum slovenského zväzu sluchovo postihnutých, Bratislava
2003 – 2006 montážna pracovníčka, DKI plast s.r.o., Žilina
2001 – 2002 asistentka právnika, Centrum komplexných služieb pre sluchovo postihnutých, Bratislava

Jazykové znalosti : Úroveň
Slovenský jazyk materinský jazyk
Nemecký jazyk pasívne
Posunkový jazyk aktívne

Počítačové znalosti : Úroveň
Používateľ MS Windows pokročilý
MS Office (Word, Excel) pokročilý
Exact, Magma pokročilýInternet(e-mail, www) pokročilý

Vodičský preukaz : skupina B

Záujmy : práca s PC, dobrovoľníctvo, hudba, čítanie, plávanie, vzdelávanie

Ing. et Bc. Ľubomíra Gavláková

špecializované sociálne poradenstvo

Vzdelanie:

2006-2011    TNUNI AD Trenčín, fakulta ekonomických a sociálnych vzťahov, odbor ľudské zdroje a personálny manažment – Ing.
2006-2009  DTI Dubnica nad Váhom, odbor učiteľstvo odborných predmetov a praktickej prípravy – Bc.
1986-1990    Hotelová akadémia Žilina, odbor čašníčka-servírka-cestovný ruch
 
Ďalšie vzdelanie:
2022-2023    kurz „Inštruktor sociálnej rehabilitácie“
2015               kurz „Komplet účtovník“
2007-2012    ŠJŠ Žilina, kurz anglického jazyka
2001               kurz „Riešenie ťažkých krízových situácií“
2000              kurz „Úvod do psychológie“
1999               kurz „Komunikačné zručnosti – verbálna a neverbálna komunikácia“  
1997-1998      kurz „Zahraničný obchod a podnikanie

 

Pracovné skúsenosti:
2023 – trvá  KC ANEPS Žilina,  pozícia: špecializované sociálne poradenstvo
2021- 2022  KB Components DKI s.r.o. , Bytčická 2, 010 01 Žilina           
2020  Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 033 01 Jamník 42, Liptovský Mikuláš, Elokované pracovisko ZŠ Mojšová Lúčka, Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina
2020 –  trvá OSOBNÝ PROJEKT / dobrovoľníctvo – sociálna i osobná starostlivosť o seniorov a pedagogická, výchovná, záujmová, voľnočasová a sociálna čin- nosť so znevýhodnenými deťmi, pomoc zraniteľným ľuďom
2018 – 2020 AEFES, s.r.o. = IWG, s.r.o. Bratislava – pracovisko Žilina  
2016 – 2018  MsÚ Žilina – Odbor vnútorných vecí – KC – Evidencia obyvateľov- ohlasovňa pobytov a osvedčovanie podpisov a listín
2015 VAŠA Slovensko, s. r. o. Bratislava
2009-2014 VÍNO AZ, s. r. o. Žilina
2008 CKB GROUP, s. r. o. Žilina
2007 KR PZ Žilina
1999-2006  Istrobanka, a. s. (fúzia s ČSOB, a. s. )
1994-1999 Centrum voľného času Žilina

Jazykové zručnosti:

Anglický jazyk- základy                                        
Český jazyk– pokročilý
Nemecký jazyk- základy                                         
Ruský jazyk– pokročilý

Počítačové znalosti:

Internet (e-mail, www )- pokročilý                           
Microsoft PowerPoint    – pokročilý
Microsoft Excel  – pokročilý                             
účtovné a ekonomické programy
Microsoft Word – pokročilý   
práca s RP + fiškálna pokladňa

Vodičský preukaz:
sk. B – najazdených 200 000 km (aktívny vodič)

Vlastnosti a záujmy:
– trpezlivosť, vytrvalosť, komunikatívnosť, kongruencia, asertivita, pracovitosť, spravodlivosť, slušnosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, samostatnosť, logické myslenie, spoľahlivosť, otvorenosť, precíznosť, empatia, solidárnosť
– relax sú pre mňa deti, dobrá kniha, kultúra, hudba, šport, príroda, turistika, tanec, folklór, história, poznávacie výlety

 

Prekladač/Translator »