kcanepsza.sk

Sociálny čin roka

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od roku 2003 oceňuje minister/ka nadštandardné úsilie v oblasti skvalitňovania sociálnych služieb, či vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.). Na Ocenenie ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám je možné navrhnúť ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu, ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom, nad rámec svojich pracovných povinností, bola v roku 2022 nápomocná, a teda si zaslúži si uznanie a celospoločenskú pozornosť. Nominácie zasielajú obce, fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, štátne organizácie, štátne orgány, vyššie územné celky, podnikateľské subjekty alebo cirkevné organizácie. Spolu bolo ocenených 18 osobností

Ocenenie prebieha v 3 kategóriách :

1. Ocenenie zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

2. Ocenenie zamestnancov Centier pre deti a rodiny

3. Ocenenie za Sociálny čin roka

Jana Filipová

V roku 2013 zriadila a vybudovala krajské centrum Asociácie nepočujúcich Slovenska v Žiline, ktoré vedie aj v súčasnosti. Vlastné sluchové znevýhodnenie ju motivovalo, aby sa už od 13-ich rokov angažovala v komunite nepočujúcich. Je nápomocná ostatným organizačným jednotkám vo všetkých kútoch Slovenska. Obdiv a uznanie svojho okolia si získala vďaka odhodlaniu vždy urobiť správnu vec, nájsť riešenie a uprednostniť druhých pred sebou.

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/ocenili-sme-osobnosti-oblasti-socialnej-pomoci-starostlivosti-deti.html

Prekladač/Translator »