© SMATASONIC s.r.o.
Krajské centrum    nepočujúcich           ANEPS          ŽILINA
Základné sociálne poradenstvo
O nás Poradenstvo Dobrovoľníctvo Služby pre SP Rozvojová spolupráca ANEPS Finančné správy Informácie Zaujímavosti z regiónu

Please Install The Flash Player

Video Galéria Foto Galéria Kontakty Odkazy nepocujucizilina@gmail.com

Sociálne poradenstvo

Právna úprava týkajúca sa problematiky:

1)

Z. č 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

2)

Z. č 5/ 2005 Z. z. o službách zamestnanosti

3)

Z. č. 453/ 2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti soc. Vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

4)

Z. č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení

Sociálne poradenstvo podľa Z. č. 448/2008 – § 19

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej  situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a  špecializovaného sociálneho poradenstva.  Sociálne poradenstvo je súbor činnosti, ktoré majú priviesť klienta k samostatnému, zodpovednému  riešeniu vlastného problému, ktorý vznikol ako dôsledok stretu klientových ašpirácii so sociálnou  realitou.  Je to tiež profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu,  podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote.  Slúži na orientáciu, prípadne aspoň zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov  správania klienta a jeho začlenenia do spoločenského rámca, rodiny, pracovného kolektívu,  komunity.  

Subjekty sociálneho poradenstva:

1) Štát a jeho organizácie (napr. Ústredie práce soc. vecí a rodiny, Úrad práce soc. veci a  rodiny, krajské úrady všeobecnej a špecializovanej štátnej správy, obvodové úrady  všeobecnej a špecializovanej štátnej správy, Sociálnej poisťovne, sociálne zariadenia,  Centrum pre medzinárodnú právnu ochranu detí a mládeže)  2) Samospráva  3) Neštátne organizácie- hnutia, spolky, nadácie /tretí sektor/, dobročinné organizácie,  charitatívne organizácie, cirkev 

Objekty sociálneho poradenstva:

Napr. rodina, deti, ZŤP, starší občania, spoločenský neprispôsobiví občania, nezamestnaní,  abstinenti, drogovo závislí, utečenci 

3 úrovne sociálneho poradenstva:

1) Sociálne poradenstvo prvého kontaktu – na tejto úrovni poskytuje SPr informácie o  existujúcich predpisoch, nariadeniach, obmedzeniach a pod. a informácie o dostupných  formách pomoci. Táto úroveň má výrazne informačný charakter. V určitých situáciách môže  byť táto úroveň sociálneho poradenstva postačujúca k tomu, aby klient zvládol ďalšie riešenie  sám, bez intervencie soc. pracovníka. V prípade, že pracovník zváži potrebu intervencie iného  odborníka, odošle, čiže distribuuje klienta k inému odborníkovi. Z uvedeného vyplýva, že táto  úroveň v soc. poradenstve má dva výrazne znaky, a to: informačný charakter, distribučný  charakter. Realizuje ho stredoškolský a vysokoškolský vzdelaní SPr.   2) Odborné sociálne poradenstvo – je určené klientovi, pri ktorom sa ukázalo, že soc.  poradenstvo prvého kontaktu je nepostačujúce pre odstránenie jeho soc. problémov. Toto  poradenstvo by mali realizovať vysokoškolský vzdelaní soc. pracovníci špecializovaní na  profesiu sociálneho poradenstva v ambulantných alebo rezidentných soc. inštitúciách. Soc.  pracovník disponuje predovšetkým všeobecnými odbornými vedomosťami, zručnosťami.  Toto poradenstvo má skôr krátkodobý charakter.   3) Odborné špecializované sociálne poradenstvo- poradenstvo, ktoré sa cielene orientuje na  určitú oblasť sociálnych problémov, alebo na určitý okruh soc. klientov. Zaoberá sa takými  problémami klientov, ktorých riešenie vyžaduje špeciálne vedomosti, zručnosti a poradenské  postupy. Vykonávajú ho vysokoškolský vzdelaní soc. pracovníci, ktorí prešli dlhodobými  psychoterapeutickými  výcvikmi. 
- - O nás Poradenstvo Dobrovoľníctvo Služby pre SP Rozvojová spolupráca ANEPS Finančné správy Informácie Zaujímavosti z regiónu