© SMATASONIC s.r.o.
Krajské centrum    nepočujúcich           ANEPS          ŽILINA
Tlmočenie SPJ
O nás Poradenstvo Dobrovoľníctvo Služby pre SP Rozvojová spolupráca ANEPS Finančné správy Informácie Zaujímavosti z regiónu

Please Install The Flash Player

Tlmočnícka služba pre sluchovo postihnutých Cieľom tejto sociálnej služby je  zabezpečenie kontaktu a komunikácie so spoločenským  prostredím a intaktnou populáciou a týmto spôsobom znižovanie komunikačnej a informačnej  bariéry. Danú službu zabezpečujú tlmočníci posunkového jazyka, ktorí majú Certifikát o znalosti  komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím a absolvovaní tlmočníckeho minima v  oblasti: tlmočenie v posunkovej reči.  Základným cieľom tlmočníckej služby je poskytovanie  kvalitných služieb pre osoby so sluchovým postihnutím prostredníctvom tlmočníckej služby a  spokojnosť prijímateľa sociálnej služby. Tlmočnícka služba je podľa zákona 448/2008 Z.z. § 44 ods. 1 a 2 sociálna služba, ktorá sa  poskytuje fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie a poskytuje sa tlmočenie v posunkovej reči,  artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie. Pri odkázanosti na danú sociálnu službu sa môže  jednať o fyzickú osobu odkázanú podľa menovaného paragrafu ods. 3 na: a) tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej  komunikačným prostriedkom je posunková reč, b) artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po  osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých  najmä posunkovú reč, posunkovanú slovenčinu, alebo c) taktilné tlmočenie, ak je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových  orgánov, ktoré pre komunikáciu so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný  na stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku. V prípade, že máte záujem o tlmočnícku službu podľa § 44 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych  službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení  neskorších predpisov informujte sa u nás o postupe  a možnosti tlmočníkov posunkovej reči.
nepocujucizilina@gmail.com O nás Poradenstvo Dobrovoľníctvo Služby pre SP Rozvojová spolupráca ANEPS Finančné správy Informácie Zaujímavosti z regiónu