© SMATASONIC s.r.o.
Krajské centrum    nepočujúcich           ANEPS          ŽILINA
O nás
O nás Poradenstvo Dobrovoľníctvo Služby pre SP Rozvojová spolupráca ANEPS Finančné správy Informácie Zaujímavosti z regiónu

Please Install The Flash Player

Video Galéria Foto Galéria Kontakty Odkazy info@kcanepsza.sk
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS (KC ANEPS Žilina) vzniklo  dňa 17.05.2013 pod číslom spisu VVS/1-900/90-41593 ako  občianske združenie pokračujúce v tradícii Slovenského zväzu  sluchovo postihnutých (SZSP) podľa zákona č. 83/1990 Zb. o  združovaní občanov v znení zmien a doplnkov. Je organizačnou  jednotkou s vlastnou právnou subjektivitou Asociácie nepočujúcich  Slovenska (ďalej len „ANEPS“) registrovaného na Ministerstve  vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-28994  zo dňa 20.10.2006. Na základe zmeny stanov ANEPS sa môžu  organizačné jednotky stať samostatným právnym subjektom. KC  ANEPS Žilina ako jediný subjekt v Žilinskom kraji poskytuje služby  pre osoby so sluchovým postihnutím formou základného sociálneho  a špecializovaného poradenstva pre osoby s ťažkým zdravotným  postihnutím, sociálnej rehabilitácie, sociálnej prevencie,  sprostredkovaním tlmočníckej služby a osobnej asistencie a  zapožičiavaním kompenzačných pomôcok pre sluchovo  postihnutých.  Hlavným cieľom občianskeho združenia je obnovenie  poskytovaných služieb prostredníctvom zabezpečenia realizácie  sociálnych služieb pre nepočujúcich, nedoslýchavých a pre rodičov  sluchovo postihnutých detí na požadovanej úrovni v súlade so  zákonom č. 448/2008 Z.z a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a  vytvoriť priestor pre pozitívnu realizáciu procesu kvalitatívnych a  kvantitatívnych zmien k lepšiemu. 
nepocujucizilina@gmail.com O nás Poradenstvo Dobrovoľníctvo Služby pre SP Rozvojová spolupráca ANEPS Finančné správy Informácie Zaujímavosti z regiónu O nás O nás