© SMATASONIC s.r.o.
Krajské centrum    nepočujúcich           ANEPS          ŽILINA
Kompenzačné pomôcky
O nás Poradenstvo Dobrovoľníctvo Služby pre SP Rozvojová spolupráca ANEPS Finančné správy Informácie Zaujímavosti z regiónu

Please Install The Flash Player

Katalóg na stiahnutie tu:
7 OPATRENIE Ministerstvapráce,sociálnychvecíarodinySlovenskejrepubliky z18.decembra2008, ktorýmsaustanovujezoznampomôcokamaximálnezohľadňovanésumyzcenypomôcok
Prílohu k opatreniu č. 7/2009 Z. z. si môžete stiahnut tu:
Ministerstvopráce,sociálnychvecíarodinySloven
-
skejrepublikypodľa§31ods.5zákonač.447/2008Z.
z.opeňažnýchpríspevkochnakompenzáciuťažkého
zdravotnéhopostihnutiaaozmeneadoplnenínie
-
ktorýchzákonovustanovuje:
§1
Zoznampomôcokamaximálnezohľadňovanésumy
zcenypomôcoksúuvedenévprílohe.
§2
Účinnosť
Totoopatrenienadobúdaúčinnosť15.januára2009.
VieraTomanová
v.r.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
nepocujucizilina@gmail.com O nás Poradenstvo Dobrovoľníctvo Služby pre SP Rozvojová spolupráca ANEPS Finančné správy Informácie Zaujímavosti z regiónu
KATALÓG