© SMATASONIC s.r.o.
Krajské centrum    nepočujúcich           ANEPS          ŽILINA
Chránené pracovisko
O nás Poradenstvo Dobrovoľníctvo Služby pre SP Rozvojová spolupráca ANEPS Finančné správy Informácie Zaujímavosti z regiónu

Please Install The Flash Player

Video Galéria Foto Galéria Kontakty Odkazy info@kcanepsza.sk nepocujucizilina@gmail.com
Chránená dielňa a chránené pracovisko - §55   Maximálna výška príspevku na jedno pracovné miesto na  1. štvrťrok 2020 je nasledovná :     1. občan so ZP do 70 percent  vo výške  899,07 Eur 2. občan so ZP nad 70 percent  vo výške 1 798,15 Eur Podľa ustanovenia § 55 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti: Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na  ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si  zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím  zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon  prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Za chránenú dielňu na účely tohto  zákona sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné  miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným  postihnutím. Za chránené pracovisko na účely tohto zákona sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba  alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa  nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so  zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené  aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.  Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznáva úrad, v ktorého územnom obvode právnická  osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. Právnická osoba  alebo fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je  povinná k žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska predložiť popis  pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o vlastníctve priestorov  alebo o nájme priestorov a zároveň úradu predložiť rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného  zdravotníctva (zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia).  Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na dobu neurčitú. Priznané postavenie  chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úrad zruší, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila  chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, neplní podmienky podľa tohto zákona alebo na základe jej  písomnej žiadosti. Na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila chránenú  dielňu alebo chránené pracovisko, úrad doklad o priznanom postavení  chránenej dielne alebo chráneného  pracoviska zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej  dielne alebo chráneného pracoviska vydá úrad pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení.  Pre účely § 56 zákona o službách zamestnanosti úrad neprizná postavenie CHD/CHP, ak orgán štátnej správy na  úseku verejného zdravotníctva vydá rozhodnutie na dobu kratšiu, ako je dohodnutá dĺžka zachovania zriadeného  pracovného miesta v CHD/CHP, ktorá je najmenej dva roky.  Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko sa podľa zákona o službách zamestnanosti považuje aj výrobné  družstvo invalidov, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, je povinná a) zamestnávať v chránenej dielni najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím počas obdobia, na ktoré má priznané postavenie chránenej dielne, b) viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, c) oznámiť úradu každú zmenu súvisiacu s priznaným postavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia zmeny, d) oznámiť zmenu sídla chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr 30 kalendárnych dní pred uskutočnením plánovanej zmeny. Podpora zamestnávania občanov so ZP (§60)    Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na  úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje právnickej osobe alebo  fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca  prvého kalendárneho   mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.     Príspevok sa poskytuje štvrťročne na základe dokladov preukazujúcich  vynaložených nákladov za  príslušný štvrťrok, najviac 25 % stanovených súm     Príspevok sa poskytne  do konca druhého mesiaca po uplynutí štvrťroka, za ktorý sa príspevok žiada    Príspevok poskytuje príslušný úrad na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady  Podpora zamestnávania občanov so ZP (§60)  Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na ktorých zriadenie sa  poskytuje zamestnávateľovi príspevok, sa považujú   nájomné a náklady na služby spojené s nájomným,    náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná  chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ,    náklady na palivo a energiu,    vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,    náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním služieb,    náklady na zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím – mzdy a úhradu preddavku  na  poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na dôchodkové sporenie ,    náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené  pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním  chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,    náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto  zariadenie vlastní zamestnávateľ,   náklady súvisiace so zabezpečovaním  administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.  Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zriadených občanom so  zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,  ktorému sa poskytuje príspevok, sa považujú:    nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, okrem nájomného za bytovú jednotku a nákladov na  služby spojené s týmto nájomným,    náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná  chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím,    náklady na palivo a energiu,    vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,    úhradu preddavku  na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na  dôchodkové sporenie hradené SZČO    náklady na dopravu materiálu a hotových výrobkov,    náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené  pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím a ak tieto náklady súvisia s  prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,    náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak  toto  zariadenie vlastní občan so zdravotným postihnutím,    náklady súvisiace so zabezpečovaním  administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.  Ďalšie možnosti:   Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť - § 57  Príspevok na činnosť pracovného asistenta - § 59 
O nás Poradenstvo Dobrovoľníctvo Služby pre SP Rozvojová spolupráca ANEPS Finančné správy Informácie Zaujímavosti z regiónu